PRIVACYVERKLARING GDPR
verwerking persoonsgegevens

 

 

Slembrouck Automotive BV

Schorestraat 47 – 8433 Schore

Tel :051/555.778
Info@slembrouck.be

www.slembrouck.be

 

Slembrouck Automotive BV

hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

In deze Privacyverklaring willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking Slembrouck Automotive BV met maatschappelijke zetel te Schorestraat 47 8433 Schore, met BTW nr. BE 0599.839.981, en als contactpersoon Timmerman Hilde.

Door onze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze Privacy verklaring hebt gelezen en begrepen.

Slembrouck Automotive BV

houdt zich hiermee aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) of kortweg AVG die op 25/5/2018 verplicht is.

 

Via deze website of anderszins kunt u gegevens over uzelf aan ons verstrekken

Welke gegevens?

Bijvoorbeeld: klanten: Wij verzamelen en verwerken (persoons)gegevens van u die we verkregen via onze interacties met u. De gegevens hebben we rechtstreeks van u ontvangen of via partijen aan wie u deze gegevens gaf met het doel die aan ons door te geven (vb via online boekingssystemen, …), of van databanken/publicaties beschikbaar gesteld door officiële instanties (vb KBO, Belgisch Staatsblad,…)
We verzamelen informatie over u wanneer u ons belt, e-mailt of wanneer u onze mobiele applicaties gebruikt.
je naam en adres
telefoonnummer
e-mailadres
het chassisnummer van je voertuig
kentekennummer van je voertuig, .

Bijvoorbeeld: als u zich opgeeft als een kandidaat werknemer of uw cv of motivatiebrief overmaakt. De gegevens die wij nodig kunnen hebben, zijn onder meer uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, werkervaring, studies, loon verwachtingen, loon en cv en andere gegevens die we in het kader van onze hoofdactiviteiten nodig hebben.

 

Wat is de bedoeling?

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; zo hebben we bv je chassisnummer nodig om die in te voeren bij CARPAS.
 • verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; zo kan het nuttig zijn om je telefoonnummer te bezitten om je te verwittigen wanneer je voertuig hersteld is.
 • We vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; zo zijn we zeker dat je akkoord gaat met onze manier van verwerken.
 • passende technische en organisatorische maatregelen te nemen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • dat je op de hoogte bent van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens
  Als garage zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
 • Slembrouck Automotive BV, Schorestraat 47 – 8433 Schore, 051/555778,info@slembrouck.be

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om onze diensten en goederen te kunnen verkopen, te leveren, opdrachten uit te voeren op jouw verzoek (uitvoering overeenkomst),…
 • onze benodigde wisselstukken te kunnen bestellen voor jouw type voertuig,
 • het versturen van nieuwsbrieven, offertes, het aankondigen van opendeurdagen,…
 • het bijhouden van onze boekhouding (wettelijke verplichting)
 • om aan de wettelijke verplichting te voldoen inzake carpass, btw-registers…
 • om je als klant op de hoogte te brengen van een uitgevoerde herstelling, een bijkomend probleem aan je voertuig, om je te laten weten dat je voertuig geleverd is, enz…
 • Kortom: we gebruiken je gegevens om ons werk uit te voeren op een goede en georganiseerde manier zodat we je als een tevreden klant kunnen blijven verwelkomen!

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen en verkopen die nooit aan derden voor marketingdoeleinden!

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, carpass, …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met betrokken partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Slembrouck Automotive BV uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Slembrouck Automotive BV zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Bewaartermijn

Slembrouck Automotive BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 10 jaar na het laatste gebruik bij.

Bewaren van uw gegevens: Afhankelijk van het vooropgestelde doel bewaart Slembrouck Automotive BV uw persoonsgegevens gedurende:

 • De tijd die nodig is om het doel te bereiken
 • De termijn noodzakelijk om aan de wettelijke vereisten te voldoen
 • De uitvoeringstermijn van een overeenkomst

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • Alle personen die namens Slembrouck Automotive BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben.

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

“Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be .”

Wijziging privacyverklaring

Herzien op 16/04/2020

Op onze website(s) gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover vind je in onze cookie policy op onze website.

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende een bezoek aan de website of uw gebruikerservaring te verbeteren bij herhaalde bezoeken aan het platform.

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website te personaliseren aan de gebruiker.

Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.

Slembrouck Automotive BV maakt gebruik van volgende cookies:

 1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en mee te discussiëren op ons platform. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen op het platform van Slembrouck Automotive BV zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken.

 1. Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Zo maakt de website gebruik van een registratie of een nieuwsbrief. Deze cookies kunnen gebruikt worden om u te herkennen indien u de website opnieuw bezoekt en uw registratiegegevens op te slaan of uw voorkeuren die u hebt aangegeven op de website te onthouden.

 1. Third party cookies

In bepaalde gevallen gebruiken we cookies van betrouwbare derde partijen. Deze website gebruikt Google Analytics, wat een van de meest gebruikte en betrouwbare analytics software is op het internet en die ons helpt om de voorkeuren van de gebruikers te analyseren, zodat we de ervaring van de gebruikers op onze website kunnen optimaliseren.

Voor meer informatie, zie privacy.google.com

BEHEER VAN COOKIES

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/.

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Als u de website ten volle wil ervaren zonder beperkingen, zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

 

Bij browser – Microsoft Internet Explorer

 • In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
 • Klik op ‘OK’.

 

Bij browser – Mozilla Firefox

 • Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
 • Klik op ‘OK’.

 

Bij browser – Google Chrome

 • Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
 • Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.
 • Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

 

Bij browser – Safari

 • Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.
 • Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ aan.

Click ‘Save’.

Mocht je na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen via info@slembrouck.be.

Online applicaties

Onze website en mobiele app functies bevatten daarnaast ook functies voor sociale media zoals Facebook, Instagram, … die hun eigen privacyverklaringen hebben.
We vragen dat je hun voorwaarden en de privacyverklaring goed doorleest voordat je persoonsgegevens invoert; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies.

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via deze online applicaties:

 • YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl
 • Facebook en Instagram : https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation

Copyright

Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Slembrouck Automotive BV.

Toepasselijk recht en rechtsgebied

Op deze privacy verklaring is het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen bevoegd.

Wijzigen van deze privacy verklaring

Slembrouck Automotive BV behoudt zich het recht om deze privacy verklaring te wijzigen zodat deze ten allen tijde de wijze hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, weergeeft.
Keer tijdens uw bezoek aan onze website geregeld eens terug naar deze verklaring zodat u op de hoogte blijft van belangrijke wijzigingen.

Laatst bijgewerkte versie: 08/05/2024

Door onze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze Privacy verklaring hebt gelezen en begrepen.